Hyresfastigheter, hyresgäster
Årstafruns diversehandel öppnade den 25/2, vilket uppmärksammats av flera tidningar.
Butiken vid torget håller på att färdigställas och kommer att ingå i en kedja vid namn ”Handlarn”. Nu gäller det att vi årstabor handlar där.

Vägar, trappor
Kommunen har varit tvungna att spränga bort en del berg i början av Skutvägen likaså vid Kryssarsstigen och ersatt trapporna med väg.
När det gäller Västra Parkvägens början så måste någon form av hållbart staket sättas upp samt stora stenar vid stupet.

Mark, park, torget o bryggor
Trädgårdssällskapet har erbjudit sig att komma med förslag på lämpliga buskar eller växter vid Flottans plan.
Marianne och Per har inbjudit fritidsnämndens presidium samt förvaltningschefen till badparken för att diskutera förbättringar men ej fått något svar trots påstötningar.

Dagvattensystemet
Dagvattengruppen har haft möte med kommunen den 6 mars och gått igenom 18 punkter om vad kommunen kan åta sig att göra. Karl-Ossian Frimodt som varit projektledare för vårt VA slutar nu efter 4 år och Camilla Kostamo träder åter in som projektledare. Karl-Ossian har givit Leif Engström i uppdrag att se till att de åtgärder som kommunen ska stå för blir gjorda.

VA-etableringen
Kommunen vill fortsätta hyra en del av stora parkeringen t o m maj månad men då till en högre kostnad.
När det gäller föreningsgården gör Marianne nu slutanmälan och beställer pumpen inför invigning av gården den 3 april.

Byggnader och brevlådor
Brev kommer att läggas i de brevlådor som saknar namn och adress. Dessa kommer att ta´s ner efter midsommar om de då inte är uppmärkta.

Dräneringen vid restaurangen och butiken behöver rättas till så att takavvattningen kommer ner i våra dagvattenledningar.

Sopcontainern i parken ska flyttas ner till materialgården.

Föreningsgården
Stugägareföreningen har erbjudit sig att ta hand om både bokning och skötsel av föreningsgården vilket styrelsen accepterat. Det gäller fr o m 1 maj. Information kommer att ges på ordförandeträffen den 20 april och på hemsidan samt anslagstavlor.

Information, hemsidan
En journalfilm om Årsta Havsbads finns på hemsidan.

Kallelsen till stämman går i tryck 27 mars och går ut med posten den 3 april. Marianne beställer och hämtar kuvert i Jordbro.

Marianne och Christer går på Amf1:s skärgårdsråd och argumenterar för stöd av Amf1 när det gäller belysning utmed den av Trafikverkets projekterade gång- och cykelbana från Västerhaninge till Flottans plan.

/ Marianne Rocklind