Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2017-01-24

Informerades:

×          Av miljöskäl asfalteras inte hela Runda plan.

×          Med tanke på personsäkerhet bör de betonghalvor som placerats vid brunnar tas bort.

×          Vägarnas beläggning med krossat naturgrus måste packas, och då det inte är för torrt.

  1. Insatser som kan genomföras under vintern: Hängrännor och stuprör på Torgets restaurang och butik anpassas så att vattnet kan ledas bort till befintliga brunnar i närheten. Plåtslagare bedömer placering av nödvändigt antal stuprör med tanke på hängrännornas kapacitet.

  2. Gäddstigen 3, 5 och 6: Brunn åtgärdad och ett smalt dike fram till nr 3 har anlagts, kräver korrigerande åtgärder. Nivåbestämningar har utförts, beredskap för kompletterande åtgärder.

  3. Skogsråstigen: En del kvarstående åtgärder sedan besiktning av opartisk besiktningsman. Gamla vägen 11 och motstående sida: Kommunen har flaggat för en syn om åtgärder.

  4. Vatten rinner ut på Torgvägen från Tryckarstigen: Kontakt tas med fastighetsägare.

  5. Diket vid busshållplats i korsningen Videnäsvägen/ÅH-vägen: Fall och kapacitet kollas upp.

  6. Dold brunn vid museistugans grind: Kan ev. grävas fram trots busshållplatsen. Ingång till museistugan för t.ex. handikappade och barnvagnar anordnas från lägenhet nr 1.

  7. När diket mellan Hårsfjärdsstigen och Simmarstigen lagts igen vid anläggning av gångbanan måste möjligheten att leda bort tomternas dagvatten återställas på något sätt. Se vidare pkt 8.

  8. Förslag till brev från ÅHS till kommun om ansvarsfördelning med bäring på dagvattenfrågor hade utarbetats – funktionen av våra diken och ledningar skall återställas. Brevet skickas först till kommun och beroende på svar beslutas om det skall skickas vidare till Trafikverket.

  9. Östra Parkvägen 1 – 7, mycket vatten på tomterna - avvaktar med ev. åtgärder.