Samfälligheten ansvarar för skötsel av dagvattensystemet enligt detaljplanen och tack vare det fick varje fastighetsägare en rabatt på 30.000 kr på anslutningsavgiften för VA.

Vi har en dagvattengrupp som leds av dagvattenansvarig i styrelsen Ingeman Bengtsson som tillsammans Stig Forsberg, Rydiger Mirbäck, Gunnar Sjöberg har till uppgift att lösa de dagvattenproblem som finns i vårt område .Dagvattengruppen träffas regelbundet för genomgång av utförda och kommande arbeten och ansvarar för att det utförs på rätt sätt.

Dagvattengruppen är även behjälplig med information till medlemmar vid olika dagvattenproblem. För fastighetsägare gäller att man själv ansvararar för sitt dagvatten, kallat LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

I Årsta Havsbad har vi ett dagvattennät som består av diken och rörledning och ca 120 brunnar som används för rensning och spolning av ledningsrör. Vid behov av rensning och spolning av rensbrunnar genomförs detta av entreprenör. I en del fall kan gubbsen genomföra rensning av brunnarna. 

Under hösten har många timmar har lagts ner på att med hjälp planritningar hitta alla brunnar inom området och därefter lokalisera dem i terrängen. Gubbsen har röjt bort växtligheten som täckt brunnslocken och märkt  dem inför fotograferingen. Drönare har fotograferat områdets rensbrunnar och nu arbetar Thyréns med att ta fram en digital karta.

 

image_2_1.png

Inspektion av en dagvattenbrunn, Ingeman Bengtsson 80 år och H-G Eriksson78!