Årsta Havsbad

har mångåriga anor av gemenskap. Vi har nu fler än 800 fastigheter och en hel del badgäster under sommarmånaderna. Vi har alltid trott på ömsesidig respekt och att vi hjälps åt här ute. Trots detta behöver vi regler för en hel del saker. Nedan hittar du en del av vår trivsel. Vill du veta mer om Årsta Havsbads historia kan du klicka på denna länk.

 

Parkering

 

gastbrickaSker på egen tomt eller på hyrd parkeringsplats alternativt på Samfällighetens större parkeringar. Läs igenom våra parkeringsföreskrifter Parkeringsreglemente

 

 

 

Trafik

 

Inom området kör vi lugnt och försiktigt. Hastigheten får inte överskrida 20 km/tim. Tänk på alla lekande barn, annan trafik och lösspringande djur. Trafikreglemente

 

 

 

Hundar

Håller vi kopplade inom området. Även våra hundar vill bada emellanåt och det kan de göra vid Utöbryggan eller nedanför Strandstigen. Även vid Lilla badet i Karlslund finns ett hundbad. Enligt kommunala ordningsstadgan får inga hundar vistas nere vid våra badstränder vid Stora badet mellan 1 maj t o m 30 september.

Badparken

Vår härliga park ovanför badet är vi rädda om. Den sköts av sommarförvaltningen och sommararbetande ungdomar. Givetvis skräpar vi inte ner utan hjälps åt att hålla rent. Mopeder och cyklar hör inte hemma i vår park. De skyltar som finns uppsatta respekterar vi naturligtvis.

 

Renhållning

Vi har i området ganska många sopkärl uppställda. I dessa lägger vi våra vanliga hushållssopor. Latrinsäckar hör naturligtvis inte hemma här. Det finns dessutom kärl för papper, plast, metall, glas och annat avfall  t ex bakom butiken vid torget. Om kärlet du behöver använda är fullt – ställ inte avfallet bredvid!

Vi har gott om papperskorgar. Använder vi naturligtvis för småskräpet och om du ser liggande skräp – vänta inte på att någon annan ska plocka upp det – använd papperskorgen.

 

Överhäng skymmande av sikt

Alla fastighetsägare hjälps åt att hålla rent runt sina tomter. Biltrafik är tillåten och vi hjälps åt att inte skymma sikten vid korsningarna. Växtlighet utanför tomtgräns som försvårar för biltrafiken är väl en självklarhet att ta bort.  Varje fastighetsägare ser till att den egna växtligheten håller sig innanför tomtgränsen. Siktröjning

 

 

Ömsesidig respekt

har alltid varit ett kännetecken för Årsta Havsbad.

För att vi ska trivas tillsammans i Årsta Havsbad måste vi respektera varandra. T ex att starta motorgräsklipparen tidig morgon eller sen kväll är en störning för många. 

För alla med tidning men utan brevlåda finns särskilda tidningslådor. Alla tidningar som ligger i sådan låda är privat egendom och inte till för dig som saknar prenumeration.

 

 

VÄLKOMNA  och TRIVS med oss andra!

Parkeringsreglemente för Årsta Havsbad

Beslutat vid årsstämman 2012

§ 1

Generellt parkeringsförbud råder inom samfällighetens hela vägnät.

Vid överträdelse uttages av kommunen fastställd kontrollavgift.

§ 2

Parkeringsplatser för personbil och motorcykel på samfälld mark finns av tre slag:

a) De för allmänheten öppna p-platserna, vilka är försedda med betalautomater.

b) De iordningställda p-platser som enbart är till för samfällighetens medlemmar och deras gäster.

c) De enskilda p-platser som hyrs av medlem på särskild tilldelad bit av parkmark.

Parkering av personbil och/eller motorcykel på dessa ovan nämnda parkeringsplatser på samfälld mark är avgiftsfri under förutsättning av att fordonet är försett med fastställd dekal eller gästbricka med läsbar fastighetsbeteckning. Fordon som parkeras på de allmänna och samfällda platserna får vidare ej vara belagda med körförbud och måste vara i laga ordning besiktigade och skattade. Övrig parkering på de för allmänheten öppna p-platserna är avgiftsbelagd.

  Reserverad plats (2x5 meter) kan erhållas på de särskilt iordningsställda p-platserna (alternativ b ovan) av Samfällighetsföreningens styrelse. Skylt med fastighetsbeteckning erhålls av styrelsen och uppsättes av tillståndsinnehavaren vid den tilldelade platsen.

   De reserverade p-platserna är ej garanterat tillgängliga under vintertid (15/11 – 15/4) på grund av förväntad snömängd. Under denna tid är det fritt att stå där plats finns, dock max 7 dagar i följd p.g.a. snöröjningsbehov.

 För underhållet av enskilda p-platser på parkmark (alternativ c ovan) svarar innehavaren.

Avgift för reserverad p-plats fastställs av Samfällighetsföreningens årsstämma.

§ 3

Parkering av större fordon (lastbilar, husbilar, husvagnar, hästvagnar och liknande) får enbart ske på härför särskilt avsedda platser och alltid efter tillstånd från Samfällighetsföreningens styrelse. Efter överenskommelse med styrelsen kan dessa större fordon få stå på annan p-plats vintertid (15/11 – 15/4).

Mindre båtsläp (max-mått 2 x 5 meter) kan få stå på ordinarie reserverad p-plats.

§ 4

Icke förhyrda (ej fastighetsmarkerade) p-platser på i övrigt iordningsställda, reserverade p-platsområden  (alternativ b ovan) är avsedda för gäster till samfällighetens medlemmar. Parkering på dessa besöksplatser kräver gästbricka med tydlig fastighetsbeteckning och är då tillåten under högst 7 dygn i sträck.

§ 5

Avgift för parkering enligt § 3 och § 4 debiteras tillståndshavaren samtidigt med debitering av övriga avgifter till Samfällighetsföreningen. Erlägges inte avgift inom på betalningsavin angiven förfallodag upphör tillståndet att gälla.

§ 6

Vid uppsägning av plats gäller att nedmontera och lämna in skylt för reserverad plats till förvaltaren eller parkeringsansvarig i styrelsen.

§7

Vid försäljning av fastighet inom Årsta Havsbads Samfällighet skall p-tillståndsdekaler på fordonet avlägsnas och gästbricka återlämnas via förvaltaren eller parkeringsansvarig

 

Adressändring / Ny ägare / Bytt namn

Adressändring eller ägarändring görs helst via mail eller brev till:

 

Agneta Ericson på Ereko. e-Post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Adress:

Ereko AB,
Agneta Ericson,

Högbergsgatan 36,
116 20 Stockholm

 

Uppge alltid namn, adress och fastighetsbeteckning.
Vid ägarbyten även personnummer, fördelning av ägarskapet (vid flera ägare) samt

den förra ägarens namn.

 

Muntliga förändringar godkänns ej!

Du kan använda följande länkar till att sända ändringarna

formular 1  Adressändringar & Namnändringar

formular 1A  Ägarförändring

 

Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät

pumpdagvatten

Bild: Exempel på sandfång (den med vatten i).

Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att kunna nås från fastigheter som önskar ansluta.

Grundregeln är ett Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet inom fastigheten (LOD) med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren.

I sådana fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:

  • Fastighetsägaren informerar ÅHS om önskemål att ansluta.
  • ÅHS undersöker möjligheten att ansluta till befintligt dagvattennät eller om en ny gren måste anläggas.
  • Anslutning kan tillåtas om ÅHS bedömer att det finns fullgod flödeskapacitet från ÅHS:s anslutningsplats. Vatten från fastigheten får alltså inte rinna ut via samfälld mark eller väg, inte heller till annan fastighet.
  • Det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång som ligger före anslutningen till ÅHS ledningsnät. Detta gäller om ledningen mynnar i ledning eller brunn.
  • Ansvar för att anslutningen upprättas på ett sakkunnigt sätt ligger hos fastighetsägaren och odelat ansvar för eventuella skador.
  • ÅHS kan efter information och förfrågan tillåta att fastighetsägaren anlitar en entreprenör som ansluter till brunn eller ledning. Fastighetsägaren hålls då av ÅHS ansvarig för entreprenörens arbete. Eventuella skador på ÅHS egendom skall regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och dennes entreprenör.
  • Entreprenören skall informeras om förutsättningarna för arbetet innan offertgivning för att ha bedömt möjligheten som god att genomföra dessa utan att skada ÅHS befintliga egendom.

2016-04-07, ÅHS/Dagvattengruppen

Siktröjning i vägkorsning

Samfälligheten vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

  • Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKALL skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).
  • Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.
  • Grenar som hänger över vägen måste tas bort så att personbilar och lastbilar inte skadas.

Skiss över erforderlig sikt i korsning:

vagroj