ej eldning

Eldningsveckorna är veckorna 15, 16 , 41 o 42!

Det är absolut förbjudet att elda under annan tid – inte ens i tunna är det tillåtet!

Har du ris att slänga uppmanar styrelsen till besök på Jordbro återvinningsstation.

Till Valborgsmässoafton är endast tillsynsman som ser till att vi får en lagom stor brasa på valborgsmässoafton.
Ingen annan får lägga ris på den.

Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät

pumpdagvatten

Bild: Exempel på sandfång (den med vatten i).

Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att kunna nås från fastigheter som önskar ansluta.

Grundregeln är ett Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet inom fastigheten (LOD) med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren.

I sådana fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:

  • Fastighetsägaren informerar ÅHS om önskemål att ansluta.
  • ÅHS undersöker möjligheten att ansluta till befintligt dagvattennät eller om en ny gren måste anläggas.
  • Anslutning kan tillåtas om ÅHS bedömer att det finns fullgod flödeskapacitet från ÅHS:s anslutningsplats. Vatten från fastigheten får alltså inte rinna ut via samfälld mark eller väg, inte heller till annan fastighet.
  • Det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång som ligger före anslutningen till ÅHS ledningsnät. Detta gäller om ledningen mynnar i ledning eller brunn.
  • Ansvar för att anslutningen upprättas på ett sakkunnigt sätt ligger hos fastighetsägaren och odelat ansvar för eventuella skador.
  • ÅHS kan efter information och förfrågan tillåta att fastighetsägaren anlitar en entreprenör som ansluter till brunn eller ledning. Fastighetsägaren hålls då av ÅHS ansvarig för entreprenörens arbete. Eventuella skador på ÅHS egendom skall regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och dennes entreprenör.
  • Entreprenören skall informeras om förutsättningarna för arbetet innan offertgivning för att ha bedömt möjligheten som god att genomföra dessa utan att skada ÅHS befintliga egendom.

2016-04-07, ÅHS/Dagvattengruppen

Siktröjning i vägkorsning

Samfälligheten vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

  • Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKALL skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).
  • Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.
  • Grenar som hänger över vägen måste tas bort så att personbilar och lastbilar inte skadas.

Skiss över erforderlig sikt i korsning:

vagroj

Trafikreglemente för Årsta Havsbad

Antaget av årsstämma 1997-03-20

§ 1

Högsta tillåtna hastighet för motorfordonstrafik inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område är 20 km/tim.

§ 2

Vid framförande av motorfordon inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område skall största försiktighet iakttagas, samt särskild hänsyn visas mot gångtrafikanter och cyklister.

§ 3

Stora Badparken i Årsta Havsbad skall medelst låst bom vid infarterna hållas stängd för motorfordonstrafik hela året. Undantag medges motorfordon med särskilt tillstånd. Lilla Badparken i Årsta Havsbad skall medelst låst bom vid infarterna hållas stängd för motorfordonstrafik sommartid. Undantag medges motorfordon med särskilt tillstånd.

§ 4

Genom Samfällighetsstyrelsens försorg kan vägar inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område vid behov förses med trafikhinder. Styrelsen kan även besluta att befintliga trafikhinder skall avlägsnas.

§ 5

Snöröjning av vägar och parkeringsplatser inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område ombesörjes i en omfattning som beslutas av samfällighetsstyrelsen

Parkeringsreglemente för Årsta Havsbad

Beslutat vid årsstämman 2012

§ 1

Generellt parkeringsförbud råder inom samfällighetens hela vägnät.

Vid överträdelse uttages av kommunen fastställd kontrollavgift.

§ 2

Parkeringsplatser för personbil och motorcykel på samfälld mark finns av tre slag:

a) De för allmänheten öppna p-platserna, vilka är försedda med betalautomater.

b) De iordningställda p-platser som enbart är till för samfällighetens medlemmar och deras gäster.

c) De enskilda p-platser som hyrs av medlem på särskild tilldelad bit av parkmark.

Parkering av personbil och/eller motorcykel på dessa ovan nämnda parkeringsplatser på samfälld mark är avgiftsfri under förutsättning av att fordonet är försett med fastställd dekal eller gästbricka med läsbar fastighetsbeteckning. Fordon som parkeras på de allmänna och samfällda platserna får vidare ej vara belagda med körförbud och måste vara i laga ordning besiktigade och skattade. Övrig parkering på de för allmänheten öppna p-platserna är avgiftsbelagd.

  Reserverad plats (2x5 meter) kan erhållas på de särskilt iordningsställda p-platserna (alternativ b ovan) av Samfällighetsföreningens styrelse. Skylt med fastighetsbeteckning erhålls av styrelsen och uppsättes av tillståndsinnehavaren vid den tilldelade platsen.

   De reserverade p-platserna är ej garanterat tillgängliga under vintertid (15/11 – 15/4) på grund av förväntad snömängd. Under denna tid är det fritt att stå där plats finns, dock max 7 dagar i följd p.g.a. snöröjningsbehov.

 För underhållet av enskilda p-platser på parkmark (alternativ c ovan) svarar innehavaren.

Avgift för reserverad p-plats fastställs av Samfällighetsföreningens årsstämma.

§ 3

Parkering av större fordon (lastbilar, husbilar, husvagnar, hästvagnar och liknande) får enbart ske på härför särskilt avsedda platser och alltid efter tillstånd från Samfällighetsföreningens styrelse. Efter överenskommelse med styrelsen kan dessa större fordon få stå på annan p-plats vintertid (15/11 – 15/4).

Mindre båtsläp (max-mått 2 x 5 meter) kan få stå på ordinarie reserverad p-plats.

§ 4

Icke förhyrda (ej fastighetsmarkerade) p-platser på i övrigt iordningsställda, reserverade p-platsområden  (alternativ b ovan) är avsedda för gäster till samfällighetens medlemmar. Parkering på dessa besöksplatser kräver gästbricka med tydlig fastighetsbeteckning och är då tillåten under högst 7 dygn i sträck.

§ 5

Avgift för parkering enligt § 3 och § 4 debiteras tillståndshavaren samtidigt med debitering av övriga avgifter till Samfällighetsföreningen. Erlägges inte avgift inom på betalningsavin angiven förfallodag upphör tillståndet att gälla.

§ 6

Vid uppsägning av plats gäller att nedmontera och lämna in skylt för reserverad plats till förvaltaren eller parkeringsansvarig i styrelsen.

§7

Vid försäljning av fastighet inom Årsta Havsbads Samfällighet skall p-tillståndsdekaler på fordonet avlägsnas och gästbricka återlämnas via förvaltaren eller parkeringsansvarig