Stadsbyggnadsförvaltningen
VA-avdelningen

Möte 7 april 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbads styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar.

Närvarande:
ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Göran Johansson (GJ), Sune Lagerström (SL) Christer Reich (CR)

FÄF: Arne Fridström (AF)
FBÅH: Karin Marcus (KM), Peter Mårtensson (PM)
VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH)

Distribueras till: De närvarande samt:

Bo Hellberg, Lars-Otto Frick, Joakim Fahlén och Ingwar Åhman-Eklund.

 1. Föregående mötesanteckningar

Inga kommentarer

 1. Tillägg av punkter till dagordningen

10. Utöstigens parkering

11. Blockstigens parkering

 1. Rapport från byggmöte
 2. Etapp 1:

KOF- SIAAB startar arbetet den 11/4 med att ta fram ventiler som saknades vid provbesiktningen av pumpstation Årsta Torg. SIAAB ska även byta ut elkabeln vid informationsboden fram till Vår bostads väg.

 1. Etapp 2-4:

KOF- Vi planerar att anställa ett till arbetslag från kommunen, eftersom det finns behov av arbetskraft i Årsta Havsbad.

4.     Tidplan

 1. Etapp 1:

KOF- SIAAB har beräknat att de är klara i etapp 1 2016-05-06.

 1. Etapp 2-4:

Område A

KOF- Vi arbetar med att spola ur grus och sten från systemet i område A. Vi driftsätter område A när provtryckningarna i området är färdiga. 

 1. Besiktning och syner

MER- Efter att synerna gjordes konstaterades att det behövs städas på gläntan.

 1. Dagvatten
 2. Etapp 1:

GJ- Påpekade att det är fastighetsägarnas ansvar att avvattna sin egen tomt från dagvatten.

 1. Etapp 2-4:

GJ efterfrågade ett dagvattenmöte, för att reda ut vart det fanns diken i Årsta Havsbad innan SIAAB startade arbetena.

7.     Avtal/Bygglov/Strandskyddsdispens

Inga kommentarer.

8.     Vägar

Potthålen som nämndes på föreningsmötet den 3/3 är åtgärdade.

9.     Sommarvattennätet

Vi har hittat orsaken till problemen med sommarvattenätet. Nätet var av grävt vid mellanstigen och toppstigen. Problemet ska åtgärdas av Leif Söderberg i veckan, vattnet planeras att vara igång till valborg.

10.  Utöstigens parkering.

Återställande av staket och stolpe vid utöstigens parkering etapp 1. Stolpen ligger på marken och ska sättas upp vid infarten till parkeringen.

11.  Blockstigens naturyta  

Etapp 4- Blockstigens tidigare parkering ska återställas till naturyta.

12.  Övrigt

KM- fastighetsägare vill ha återkoppling när de anmäler trasiga staket. En lista med vilka staket som har anmälts som trasiga bör finnas tillgänglig.

13.   Nästa möte

torsdag 12 maj klockan 14:00  

vid tangentbordet

Linn Holegård